Rapporter

Övermålning av blymönja – KI rapport 2002:4
Det finns idag uppskattningsvis ca: 4 miljoner kvadratmeter stål i Sverige som målats med blymönjefärg. Borttagning av blymönjefärg vid ommålning genom t.ex blästring skapar stora avfallsproblem eftersom både färgresterna och blästermedlet inneehåller höga halter bly som
måste läggas vid speciell deponi med höga kostnader som följd . Ett alternativ till att blästra bort gammal blymönjefärg torde vara att måla över blymönjefärgen med ett alternativt färgsystem (miljöanpassat färgsystem) med god vidhäftning till blymönjan och således låta så
mycket som möjligt av den gamla blymönjefärgen vara kvar på objekten. I januari 2001 startade Korrosioninstitutet, på initiativ av Banverket, Elforsk och Vägverket, ett FoU-projekt kallat “Övermålning av blymönja som ett alternativ för rostskyddsunderhåll”

Ommålning av blymönjemålade objekt – Swerea KIMAB 2014-129
Projektet Instruktion för ommålning av gamla blymönjemålade objekt, (diarienummer VV AL90B2004:07541 och BV S204-2079/SA50) finansierades av Trafikverket (dåvarande Vägverket och Banverket) samt inom medlemsprogrammet 2012 för MRC Korrosion inom Energi och Infrastuktur.
Detta projekt kan ses som en fortsättning på ett tidigare projekt med slutrapport KI Rapport 2002:4 Övermålning av blymönjemålade stålkonstruktioner – ett alternativt rostskyddsunderhåll.

Optimal skötsel av stålbroar – Swerea KIMAB 2010-130 rev
Projektet ”Optimal skötsel av stålbroar” föreslogs av broförvaltare Jonas Andersson och Mikael Karlsson vid Vägverket. En projektgrupp bildades med representanter från f.d. Vägverket, f.d. Banverket och Swerea KIMAB. Stockholm Stad (Trafikkontoret) anslöts sig senare till projektet. Swerea KIMAB:s arbete har finansierats av Vägverket och Banverket. Vägverket och Banverket är numera sammanslagna
till Trafikverket. Projektets huvuduppgift har varit att utveckla en metod för broförvaltare att ta fram strategier för optimalt
underhåll av stålbroar.

Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård – Resultat av fältstationsprovningar samt jämförelse med resultat från accelererad provning. – SP-rapport-2006-5
Denna rapport utgör en redovisning av resultat från fyra års fältstationsprovningar vid Bohus Malmön och Borås inom projektet: Jämförelse av tillgängliga rostskyddssystem för kulturmiljövård. Arbetet redovisat i denna rapport har finansierats av Riksantikvarieämbetet och FORMAS. Projektet kom till stånd på initiativ av Mille Thörnblom, Riksantikvarieämbetet som även aktivt tar del i projektarbetet.

Undersökning och status av färgsystem – Inspektion av nitad fackverksbro över Viskan vid Åskloster Rapport-CPA504-2

Bron över Viskan ommålades år 2003. Samtidigt gjordes provytor med olika typer av kommersiella färgtyper. Resultatet av inspektionen är att det går oftast bra att övermåla gamla färglager om dessa har tillräcklig vidhäftning och mekanisk styrka. Resultaten för provytorna med kvarvarande färglager är generellt bättre än de ytor som har blästrats till högre förbehandlingsgrad, vilket kan vara överraskande. Man kan heller inte se en fördel att använda epoxi-grundfärg och tvåkomponentfärgs täckfärg. Detta beror delvis på att nitade stålkonstruktioner inte är lämpliga att blästra. Underhåll med Isotrol rostskyddssystem är mycket kostnadseffektivt och medför stora besparingar. Isotrolsystem bör vara huvudsystem för nitade stålkonstruktioner och bultförband. Även många andra objekt är lämpliga, exempelvis brolager. Isotrol Alkydsystem hade vid inspektion klarat sig bättre än referenssystem med oljeblymönja.

Kommentarer är stängda